Rekolekcje

Nieustannie pytamy o naszą tożsamość, szukamy źródeł naszej kultury, sensu naszego życia, pytamy o przyczyny różnych zjawisk. Lektura Ojców pomaga znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania…

Rekolekcje „Wprowadzenie w Filokalię”

Filokalia to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Teksty w jej skład wchodzące powstawały między IV a XVII w., stąd konieczność wyjaśnienia współczesnemu czytelnikowi podstawowych pojęć. Na naszych rekolekcjach będziemy to czynić w grupie, czytając razem wybrane teksty, komentując je, zadając pytania, dzieląc się przemyśleniami i wątpliwościami. Nie braknie też wspólnej modlitwy: oficjum, adoracji i Eucharystii.

Zamiarem redaktorów Filokalii, świętych Nikodema Hagioryty i Makarego z Koryntu, było przygotowanie publikacji, która byłaby pomocą dla każdego – świeckiego i duchownego – w pogłębianiu modlitwy i w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego. Filokalia to książka na nasze czasy! W zalewie informacji, w morzu wątpliwości, często wtedy, kiedy tracimy nadzieję i nie wiemy w jaki sposób się modlić ani jak praktykować na co dzień nakazy Ewangelii, warto sięgnąć po teksty Ojców. Tradycja, czyli stałość w wierze, która winna cechować katolika, to podążanie za tymi, którzy poprzedzili nas na tej ziemi, ale zostawili swoje nauczanie i dzielą się bogatym doświadczeniem. Często nie są to słowa łatwe, czasem można zrozumieć je na opak – ale warto karmić się zdrową nauką Ojców, zamiast sięgać po książki o wątpliwej doktrynie.

W tym roku proponujemy cztery tematy:

Pierwszy, naszym przewodnikiem będzie św. Izajasz Anachoreta, to straż serca. Św. Izajasz, przypominając nauki Ojców Pustyni, mówi o konieczności strzeżenia wewnętrznego sanktuarium, swego serca, przed zalewem złych myśli. Jak to robić i czy jest to w ogóle możliwe? To właśnie będzie tematem pierwszego spotkania.

Drugi, naszym przewodnikiem będzie św. Hezychiusz z Synaju, to trzeźwość (nepsis). Chodzi w niej o sztukę świadomego i rozumnego życia, umiejętność rozróżniania natchnień i pragnień, które rodzą się w sercu człowieka. Życie na całego, bez samooszukiwania się – to właśnie trzeźwość, która prowadzi do nieba.

Trzeci, naszym przewodnikiem będzie św. Diadoch z Fotyki, to modlitwa Jezusowa. Św. Diadoch jest pierwszym znanym nam autorem, który zachęcał do modlitwy Imieniem Jezus. Jak to robić i dlaczego? Do czego ta praktyka prowadzi? To właśnie pytania, które św. Diadochowi chcemy postawić.

Czwarty, naszym przewodnikiem będzie św. Marek Asceta, to temat łaski. Św. Marek jest autorem dzieła, w którym pisze o tych, którzy sądzą, że są usprawiedliwieni przez swoje uczynki. Nie jest tak, że człowiek odnajduje sens życia w samym sobie i swoim działaniu, dobrze to wiemy z własnego doświadczenia. Gdzie zatem szukać odpowiedzi? Św. Marek pisze o tajemnicy łaski Bożej, mocy Ducha Świętego, który zostaje dany człowiekowi, gdy ten wytrwale błaga i tej to tajemnicy razem się przyjrzymy.

Cztery tematy i cztery praktyki, które wzajemnie się zazębiają – jedna wzmacnia drugą, każda potrzebuje pozostałych. Pomyślmy o chrześcijaninie, świeckim czy duchownym, który żyje świadomie, wie o tym, co w nim dobre i złe oraz z rozmysłem dąży do zwiększenia cnót, a wyrugowania wad; o chrześcijaninie, który wzywa nieustannie Zbawiciela, ponieważ wie, że tylko On może dać pokój i sprawić, że będzie działo się wiele dobra przez jego ręce… To właśnie chrześcijanin ukształtowany w duchu Filokalii, żyjący prawdziwie, poświęcony całkowicie Bogu i wytrwale służący ludziom.

Rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”

Powyższe stwierdzenie jest związane ze słowami św. Jana Klimaka – „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia”. Oddychać Imieniem to próba życia w Obecności Bożej, to dążenie do modlitwy nieustannej. To pragnienie, aby w sposób stały być świadomym wobec Boga, który zawsze i wszędzie jest. Jak oddychamy cały czas, tak chcemy być cały czas zwróceni ku Bogu. Drogą do tego jest wierne wzywanie Imienia Jezusa. Stąd wśród mnichów powstała praktyka ciągłego wzywania imienia Jezus.

Rekolekcje Oddychać Imieniem to okazja, aby nauczyć się modlitwy Jezusowej oraz praktykować ją razem z innymi. Modlitwa Jezusowa jest bardzo starą formą modlitwy. Polega na powtarzaniu jednego zdania: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Trudno określić datę powstania tej modlitwy.

Według badaczy, zwrot: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, po raz pierwszy pojawia się w Żywocie egipskiego mnicha Filemona. Datuje się go na VII wiek. Na tej podstawie wielu twierdzi, że ten żywot podaje najwcześniejsze świadectwo tej modlitwy. W późniejszych wiekach, w Bizancjum, pojawiło się dłuższe wezwanie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, które stało się najbardziej popularne. Pojawiają się jednak również wcześniej teksty o modlitwie imieniem Jezus.

Źródło tej modlitwy opiera się na przekonaniu, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do modlitwy nieustannej. Mnisi byli tymi, którzy szukali sposobu, w jaki polecenie to jest możliwe do praktykowania. Metodą było powtarzanie krótkich, pojedynczych wezwań, wziętych z Pisma Świętego lub opartych na nim. W Ewangeliach znajdujemy podobne modlitwy. Niewidomy żebrak Bartymeusz wołał do Pana Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną (Mk 10,47). Celnik modlił się w świątyni: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika (Łk 18,13). Mamy więc tutaj elementy, które są zawarte w wezwaniu klasycznym modlitwy Jezusowej.

Mnisi mieli to samo doświadczenie, co my mamy, ponieważ szukali formy modlitwy, która zbliży ich do Boga. Doświadczali trudności w jej praktykowaniu. Nie wiedzieli jak się modlić, aby wytrwać na niej i aby dojść do modlitwy nieustannej. Chcieli nauczyć się modlitwy.

Jeśli masz podobne doświadczanie, jeśli chcesz nauczyć się tej bardzo starej i zapomnianej modlitwy, to skorzystaj z rekolekcji Oddychać Imieniem. Jeśli nie chcesz już niczego rozważać i analizować na modlitwie, jeśli chcesz pomodlić się w ciszy, to rekolekcje Oddychać Imieniem są dla Ciebie.

Czymś, co może pomóc w praktyce modlitwy Jezusowej jest Filokalia. Ten największy zbiór tekstów z duchowości i ascetyki, jest bardzo dobrym dziełem, które wesprze praktykę modlitwy. Część Ojców, których teksty są umieszczone w Filokalii, pisze o tym, jak modlić się imieniem Jezus. Jeśli więc chcesz się nauczyć nowej formy modlitwy, modlitwy, na której nie musisz już myśleć, analizować i roztrząsać wielu spraw bez końca, ale po prostu być w obecności Boga, to Filokalia da Ci możliwość poznania modlitwy kontemplacyjnej. Jeśli chcesz budować swoją wiarę w oparciu o solidną duchowość, sprawdzoną przez wieki, to Filokalia jest dla Ciebie.

Scroll to Top