„Filokalia. Teksty o modlitwie serca”. Bibliografia

przez admin w dziale Filokalia

Bibliografia przygotowana przez ks. Józefa Naumowicza w zbiorze Filokalia. Teksty o modlitwie serca

 

  1. Wydanie Filokalii

Philokalía ton hierón neptikón, t. 15, Athenai 197419764 (przedruk wydania z 19571963).

 

  1. Przekłady Filokalii

a) angielskie

The Philokalia (The Complete Text), compiled by St. Nikodimos of the Holy Mountain and St.Makarios of Corinth translated and edited by G.E.H. Palmer, Ph. Sherrard, K. Ware, t. 1,  London 1979; t. 2, 1981 (reprint 1984), t. 3,  1984.

b) francuskie

Philocalie des Pères neptiques, trad. J. Touraille, Belle­fontaine, t. 111, 19791991.

Philocalie des Pères neptiques composée à partir des écrits des saints Pères qui portaient Dieu, et dans laquelle, par une sagesse de vie, faite d’ascèse et de contemplation, l’intelligence est purifiée, illuminée, et atteint la perfection, introd. O. Clément, notices, trad. et postface J. Touraille, t. 1 – 2, Paris 1995.

c) włoskie

La Filocalia, trad. M.B. Artioli e M.F. Lovato, t. 14, Torino 1982, 1983, 1985, 1987.

d) rosyjskie

Dobrotolubie, t. 15, Swiato–Troickaja Sergiewa Ławra 1992 (przedruk wydania III, Moskwa 18951900).

e) rumuńskie

Filocalia, przekł. D. Staniloae, t. 14, Sibiu 19461948; t. 510, 19761981.

 

  1. Wybory z Filokalii

Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart, translated from the Russian Text by E.Kadloubovsky and G.E.H.Palmer, London 1951 (9 przedruków).

Early Fathers from the Philokalia (wybór tekstów tłumaczonych z rosyjskiego wydania Teofana Rekluza), transl. E. Ka­dloubovsky and G.E.H. Palmer, London 1954 (ósmy przedruk w 1981).

Petite Philocalie de la Prière du coeur, traduite et présentée par J. Gouillard, Paris 1979 (wyd. I, 1953; II, 1968).

Nouvelle Petite Philocalie. Extraits thématiques de la Grande Philocalie grecque choisis et traduits par J. Touraille, Paris 1992.

Kleine Philokalie. Belehrungen der Mönchsväter der Ostkirche über das Gebet, wybór i przekł. M. Dietz, wprowadzenie I. Smolitsch, Zürich 19893 (wyd. 1, 1956).

Byzantinische Mystik. Ein Textbuch aus der „Philokalia”. Bd. 1: Das Erbe der Mönchsväter. Bd. 2: Die Lehre von der geistlichen Stille, ausgewält und übersetzt von K. Dahme, Salzburg 1989 i 1995.

Philokalia. Testi di Ascetica e Mistica della Chiesa Orientale, a cura di G. Vannucci, t. 1–2, Firenze 1989.

 

  1. Inne teksty źródłowe

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1. Gerontikon Księga Starców, przekł. M. Borkowska, wstęp E. Makowska, E. Wipszycka, M. Starowieyski, red. M. Starowieyski, Kraków 20042.

Święty Jan Klimak, Drabina raju, przekł. i kom. W. Polanowski, red. nauk. E. Osek, wstęp A. Jasiewicz, Kęty 2011.

Szczere opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchowemu, przekł. A. Wojnowski, Poznań 19932; inny przekład: Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcu, przekł. M. Cyrulski, DWZ, Kraków 2011.

 

  1. Opracowania ogólne

Adnès P.,  art. Jésus (Prière à), DSp 8, kol. 11261150.

Bartelink G.J.M., Quelques observations sur le terme monolo­gistos, „Vigiliae Christianae” 34 (1980) s. 172179.

Bereza  J.M.,  Praktyka „modlitwy Jezusowej”, „Życie konsekrowane” 21 (1999) nr 1, s. 52–56.

Bobrinskoy B., Eklezjalny wymiar modlitwy serca na podstawie „Filokalii”, przekł. K. Rogalska, „Zeszyty karmelitańskie” 1/2 (1993) s. 93–105.

Bolewski J., „Modlitwa Jezusowa” drogą poznania wcielonego Boga, [w:] Żyć Jezusem dzisiaj, red. J. Augustyn, Kraków: WAM 2000, s. 123–163.

Briantchaninov I., Approche de la prière de Jésus (Spi­ri­tu­alité Orientale 35), Abbaye de Bellefontaine 1983.

Bunge G., „Priez sans cesse”. Aux origines de la prière hésychaste, „Studia monastica” 30 (1988) s. 716.

Bunge G., Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców, przekł. J. Bednarek, A. Ziernicki, Kraków 20114.

Guillaumont A., Koptyjska inskrypcja o Modlitwie Jezusowej [w:] Tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, przekł. S. Wirpszanka, ŹrMon 37, Kraków 2006, s. 231–251.

Modlitwa Jezusowa u mnichów egipskich, [w:] Tamże, s. 177188.

Modlitwa nieustanna w starożytnym monastycyzmie, [w:] U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, przekł. S. Wirpszanka, ŹrMon 38, Kraków 2006, s. 165–177.

Hausherr I., Noms du Christ et voie d’oraison, OCA 157, Roma 1960.

Hésychasme et Prière, OCA 176, Roma 1966.

La méthode d’oraison hésychaste (Orientalia Christiana 9,2, nr 36), Roma 1927.

Kempfi A., O antologii „Filokalia” i modlitwie Jezusowej w pra­wosławiu, „W drodze” 10 (1995), s. 98100.

Kondrusik B., Modlitwa Jezusowa – mantra chrześcijan?, „Przegląd Powszechny” 921 (1998) nr 5, s. 196210.

Leloup J.-Y., Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, przekł. W. Szlenzak, TM 50, Kraków 20122.

Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, przekł. H. So­bieraj, wstęp I. Trzcińska, Kraków 1996.

Maloney G.A., Modlitwa serca, przekł. T. Werner, Włocławek (b.r).

Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa, przekł. K. Górski (Biblioteka Życia Duchowego), Kraków 1993.

Paprocki H., Modlitwa w tradycji wschodniej, „Zeszyty Kar­me­litańskie” 1 (1993) z. 3, s. 83–91.

Regnault L., La prière continuelle „monologistos” dans la littératu­re apophtegmatique, „Irénikon” 47 (1974) s. 467–493.

Rigo A., Le formule per la prieghiera di Gesù nell’Esichasmo athonita, „Cristianesimo nella stori” 6 (1985) s. 1-18.

Rinckel H.-P., La prière du coeur (seria: „Bref” 30), Paris 1990.

Scherschel R., Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, przekł. E. Misiołek, Poznań 1988.

Serr J., Clément O., Modlitwa serca, przekł. R. Szmydki, Lublin 1993.

Sinkiewicz R.E., An Early Byzantine Commentary of the Jesus Prayer: Introduction and Edition, „Medieval Studies” 49 (1987) s. 208–220

Špidlík T., Ware K., Lanne E. i inn., Amore del bello. Studi sulla Filocalia. Atti dell’Simposio Internazionale sulla „Fi­localia”, Magnano 1991.

Špidlík T., Gargano I., Duchowość Ojców greckich i wschod­nich, przekł. J. Dembska, redakcja naukowa J. Naumowicz, Kraków 1997.

Špidlík T., Ignacy Loyola a duchowość Wschodu, przekł. Ł. Skuza, Kraków 2001.

Tomkiel A., Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy, przekł. Z. Zwolska, Warszawa 1995.

Touraille J, Le Christ dans la Philocalie (Jésus et Jésus-Christ, 63) Paris 1995.

––, L’esprit de la „Philocalie”, „Contacts” 47 (1995) s. 83–105.

Walewander E., „Modlitwa Jezusowa” w Kościele Wschodnim, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 16 (1986) nr 3/4, s. 80–88, oraz w: Kontemplacja i działanie (Homo meditans 2), red. W. Słomka, Lublin 1984,  s. 213–221.

Ware K., art. Philocalie, [w:] DSp 12, kol. 1336–1352.

The Origins of the Jesus Prayer: Diadochus, Gaza, Sinai, [w:] The Study of Spirituality, (ed.) Ch. Jones – G. Wain­wright – E. Yarnold, Lon­don 1986, s. 175–184.

– „Pray without ceasing”. The Ideal of Continual Prayer in Eastern Monasticism, „Eastern Churches Review” 2 (1968–69) s. 253–261.

L’hésychia et le silence dans la prière, [w:] Tenże, Le royaume intérieur, Paris 1966, s. 81–101.

Skomentuj

Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)